Thông báo gia hạn thời gian chiêu sinh lớp Nghiệp vụ KDXBP khóa 10

01
01
'70

Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ chiêu sinh lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm" khóa 10 

Thời hạn nhận hồ sơ: hết ngày 30/10/2019

Dự kiến khai giảng: 11/11/2019

Từ khóa: