Giới thiệu Khoa Xuất bản, Phát hành

01
01
'70

Khoa Xuất bản, Phát hành trường ĐH Văn hóa TP.HCM đào tạo chuyên ngành Kinh doanh xuất bản phẩm và Quản trị doanh nghiệp XBP...

 

Khoa Xuất bản, Phát hành tiền thân là Khoa Phát hành Xuất bản phẩm, Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh đã được thành lập từ năm 1976 đã trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, tư vấn về xuất bản - kinh doanh xuất bản phẩm của khu vực phía Nam và có tầm ảnh hưởng trong cả nước. Sản phẩm đào tạo của Khoa Xuất bản trong lĩnh kinh doanh xuất bản phẩm đã phát huy hiệu quả trong mạng lưới kinh doanh xuất bản phẩm trên cả nước, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khu vực phía Nam.

Đến nay, Khoa Xuất bản, Phát hành đã đào tạo được 14 khóa Đại học, gần 20 khóa Cao đẳng chuyên ngành Kinh doanh xuất bản phẩm và Quản trị doanh nghiệp XBP, rất nhiều sinh viên ra trường đã và đang làm việc tại nhiều vị trí quan trọng tại các Nhà xuất bản, các Công ty Kinh doanh xuất bản phẩm, Sở Văn hóa… của cả nước.

Từ khóa: