Thông báo mở lớp học phần những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

01
01
'70

Từ khóa học 2019 sẽ dừng đào tạo học phần "Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 và 2". Vì vậy Phòng Đào tạo sẽ tổ chức 2 học phần này cho các bạn sinh viên còn nợ học phần.

Hình thức đăng kí, thời gian đăng kí và thời gian học các bạn xem Thông báo tại đây

 

Từ khóa: