18
Tháng 07

Thông báo v.v sinh viên đóng các khoản phí năm học 2019-2020

Thông báo về việc sinh viên đóng các khoản phí năm học 2019-2020 gồm các khoản đóng, thời gian đóng, hướng dẫn phương án[...]

09
Tháng 07

Quy định mức học phí năm học 2019-2020

Quyết định về mức học phí năm học 2019-2020 đối với sinh viên bậc đại học chính quy

[...]