Mục tiêu đào tạo của khoa Xuất bản

01
01
'70

Xây dựng Khoa Xuất bản thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động xuất bản thành phố Hồ Chí Minh, khu vực phía Nam, tạo lập ảnh hưởng ra phạm vi toàn quốc và liên kết đào tạo quốc tế, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả truyền thụ tri thức, cải thiện chất lượng đời sống văn hoá, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Từ khóa: