Chuyên ngành đào tạo

01
01
'70

Hiện nay, Khoa Xuất bản đang đào tạo chính qui và vừa học vừa làm chuyên ngành: Kinh doanh Xuất bản phẩm

Ngoài ra, Khoa còn liên kết với Cục Xuất bản, các công ty Kinh doanh xuất bản phẩm đào tạo các lớp ngắn hạn như Bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh xuất bản phẩm, Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp...

Từ khóa: